Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Passie in Bedrijf opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die als participant een door Passie in Bedrijf georganiseerde bijeenkomst volgt of zich aangemeld heeft voor een bijeenkomst van Passie in Bedrijf.
 3. (Team)coach: de persoon die voor Passie in Bedrijf de opgedragen werkzaamheden uitvoert.
 4. Bescheiden: alle door Opdrachtgever / Deelnemer aan Passie in Bedrijf ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van uitvoering van de opdracht door Passie in Bedrijf vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
 5. Partijen: Opdrachtgever / Deelnemer en Passie in Bedrijf samen.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.
 2. Voor zover voor de desbetreffende (Team)coach gedrags- en beroepsregels gelden, maken deze deel uit van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Passie in Bedrijf voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen partijen in overleg één (of meer) vervangende bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en niet nietig of vernietigbaar is (zijn).

 

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De totstandkoming van een voorstel is voor de Opdrachtgever vrijblijvend, tenzij de tijdsinvestering het redelijke overstijgt en Opdrachtgever en Passie in Bedrijf daarom anders zijn overeengekomen.
 2. Een voorstel is drie maanden geldig. In die periode kunnen wijzigingen optreden waardoor overleg over de uitvoerbaarheid van de opdracht nodig is. Na deze datum treden Partijen in overleg over de gevolgen van de vertraging.

3a. De overeenkomst komt tot stand op een moment dat Passie in Bedrijf aan de Opdrachtgever hetzij schriftelijk, hetzij mondeling de opdracht aanvaardt en Opdrachtgever aan Passie in Bedrijf schriftelijk heeft laten weten dat de opdracht is verleend.

3b. Indien Deelnemer bij Passie in Bedrijf een bijeenkomst gaat volgen komt de overeenkomst tot stand bij de (digitale) inschrijving voor deze bijeenkomst door de Deelnemer.

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

 

ARTIKEL 4 – TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever / Deelnemer is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Passie in Bedrijf overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever / Deelnemer zal Passie in Bedrijf op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 3. Opdrachtgever / Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Passie in Bedrijf ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever is gehouden Passie in Bedrijf onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Passie in Bedrijf zal de werkzaamheden door haar (team)coaches naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar laten uitvoeren.
 2. Passie in Bedrijf kan voor de goede uitvoering van een opdracht gebruik maken van (Team)coaches die kwalitatief op het vereiste niveau functioneren, maar geen medewerker zijn van Passie in Bedrijf in de zin van de wet.
 3. Passie in Bedrijf bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht. Indien de opdracht is verleend met het oog op de uitvoering daarvan door een bepaalde persoon die bij of met Passie in Bedrijf werkzaam is, brengt zulks – behoudens en voor zover Opdrachtgever en Passie in Bedrijf uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen – niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden geacht voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Daarom zijn de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

ARTIKEL 6 – GEBRUIK VAN INFORMATIE

 1. Passie in Bedrijf is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen jegens een derde die niet in de uitvoering van de opdracht is betrokken, tenzij zij een wettelijke- of beroepsmatige plicht tot bekendmaking heeft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever / Deelnemer is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie (zie ook privacyreglement voor bescherming van persoonsgegevens).
 2. Passie in Bedrijf is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever / Deelnemer ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt ingeval Passie in Bedrijf voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Passie in Bedrijf is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten (bijvoorbeeld evaluaties), aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers / Deelnemers.
 4. Passie in Bedrijf is gerechtigd casuïstiek van een Opdrachtgever / Deelnemer te gebruiken, mits niet herleidbaar naar een individueel team of persoon, voor (communicatieve) doeleinden, ook voor die betreffende Opdrachtgever.
 5. Passie in Bedrijf behoudt zich ten aanzien van verschafte stukken en dergelijke de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Passie in Bedrijf heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

ARTIKEL 7 – HONORARIUM EN ANNULERING

1.a. Het honorarium van Passie in Bedrijf is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Passie in Bedrijf en is verschuldigd naarmate door Passie in Bedrijf werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgevers zijn verricht, op basis van werkelijk bestede tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

1.b. Het honorarium van Passie in Bedrijf, zo nodig vermeerderd met verschotten (zoals kantoorkosten, materiaal, reis- en verblijfkosten) en declaraties van ingeschakelde derden, wordt in de regel per maand aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.

1.c. Deelnemers van open bijeenkomsten van Passie in Bedrijf worden vooraf aan de bijeenkomst gefactureerd voor het gehele bedrag van de bijeenkomst, tenzij anders overeengekomen met een Deelnemer.

2.a. Indien om redenen van de kant van de Opdrachtgever een verleende opdracht of een van de interventies binnen die opdracht geen doorgang kan vinden, dan wel, indien de Deelnemer zijn/haar aanmelding annuleert, geldt de volgende annuleringsregeling:

– tot 12 weken voor aanvang: geen honorarium;

– 12 – 8 weken voor aanvang: 15% van het offertebedrag;

– 8 – 4 weken voor aanvang: 35% van het offertebedrag;

– 4 – 2 weken voor aanvang: 60% van het offertebedrag;

– 2 – 1 week voor aanvang: 85% van het offertebedrag;

– binnen 7 dagen voor aanvang: 100% van het offertebedrag.

2.b. Indien de Deelnemer door overmacht niet in staat is deel te nemen aan een bijeenkomst, blijft de overeenkomst tussen Deelnemer en Passie in Bedrijf van kracht en biedt Passie in Bedrijf de Deelnemer de mogelijkheid de eerstvolgende bijeenkomst te volgen.

2.c. Door Passie in Bedrijf aangegane verplichtingen namens Opdrachtgever dan wel in het kader van de opdracht welke niet meer teruggedraaid/geannuleerd kunnen worden, dan wel een vergoeding vereisen in het kader van bijvoorbeeld de Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Horeca, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

3. Mocht Passie in Bedrijf – op basis van het aantal aanmeldingen – besluiten een bijeenkomst te annuleren, dan ontvangt de ingeschreven Deelnemer daarvan direct bericht. In dat geval kijkt Passie in Bedrijf samen met de deelnemer naar de mogelijkheid of deelnemer aan een volgende bijeenkomst kan deelnemen. Mocht dit niet mogelijk of gewenst zijn, dan stort Passie in Bedrijf het door de Deelnemer overgemaakte bedrag binnen 21 dagen terug.

 

ARTIKEL 8 – BETALING

 1. Betaling door Opdrachtgever / Deelnemer dient, zonder aftrek, korting, of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke (incasso)kosten, daaronder mede begrepen advocaat- en deurwaarderskosten die Passie in Bedrijf maakt als gevolg van niet nakoming van Opdrachtgever / Deelnemer van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever / Deelnemer. De buitenrechtelijke incassokosten zijn te allen tijde minimaal hetgeen verschuldigd zou zijn conform het door de Rechtbank gehanteerde Rapport Voorwerk II dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn. Vanaf het moment dat Opdrachtgever / Deelnemer in verzuim is, is hij tevens een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever / Deelnemer naar het oordeel van Passie in Bedrijf daartoe aanleiding geeft, is Passie in Bedrijf gerechtigd van Opdrachtgever / Deelnemer te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Passie in Bedrijf te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever / Deelnemer nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Passie in Bedrijf gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en is al hetgeen Opdrachtgever / Deelnemer aan Passie in Bedrijf uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 

ARTIKEL 9 – TERMIJNEN

 1. Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of bescheiden ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of bescheiden geheel ter beschikking zijn gesteld. 2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Passie in Bedrijf de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen termijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 boek 6 BW.

 

ARTIKEL 10 – OPZEGGING

1. Indien Deelnemer zich bij Passie in Bedrijf heeft aangemeld voor een bijeenkomst, heeft de Deelnemer 7 dagen bedenktijd na het ingaan van de overeenkomst.

2. Partijen kunnen bij een in company opdracht te allen tijde de overeenkomst opzeggen, doch minimaal met een termijn van een maand.

3. Artikel 7 lid 3 (annulering) blijft onverkort van toepassing. 4. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

ARTIKEL 11 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Passie in Bedrijf is jegens Opdrachtgever / Deelnemer aansprakelijk voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht voor zover deze tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Passie in Bedrijf is evenwel niet aansprakelijk voor: – bij Opdracht of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens Opdrachtgever / Deelnemer aan Passie in Bedrijf; – bij Opdrachtgever / Deelnemer of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade.
 2. Passie in Bedrijf heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever / Deelnemer geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
 3. Opdrachtgever / Deelnemer is, indien hij overweegt Passie in Bedrijf aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover eerst met Passie in Bedrijf in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkheidsstelling overgaat.
 4. De aansprakelijkheid van Passie in Bedrijf voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever / Deelnemer aan Passie in Bedrijf aan honorarium verschuldigd zou zijn bij een correcte uitvoering van de opdracht.
 5. De aansprakelijkheid van Passie in Bedrijf voor door Opdrachtgevers / Deelnemer geleden schade wegens het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst, of wegens het plegen van een onrechtmatige daad jegens Opdrachtgever / Deelnemer, wordt beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Passie in Bedrijf voor uitkering in aanmerking komt, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
 6. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat Opdrachtgever / Deelnemer de schade heeft ontdekt of had kunnen ontdekken bij Passie in Bedrijf te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 7. De uit dit artikel voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van Passie in Bedrijf gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Passie in Bedrijf.

 

ARTIKEL 12 – OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT

 1. Passie in Bedrijf is bevoegd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle aanwijsbare vorderingen op Opdrachtgever / Deelnemer volledig zijn voldaan.
 2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid omvat tevens het opschorten van de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever / Deelnemer of derden.

 

ARTIKEL 13 – SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever / Deelnemer en Passie in Bedrijf waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever / Deelnemer en Passie in Bedrijf, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter.

Download: Algemene voorwaarden

Nijmegen, 1 juni 2015,
Passie in Bedrijf
Kamillestraat 32
6515 HW Nijmegen
Kvk nummer: 09190449

Share This